Projectes realitzats


Barcelona > Impermeabilitzacions a Barcelona

Problema
En accedir a la coberta per fer el manteniment, es llogava una plataforma elevadora amb el cost que això suposava.


Solució
S'ha instal·lat una "trampilla" en l'altell de la nau, per poder accedir a la coberta.


Desenvolupament
S'ha realitzat una obertura en la coberta. S'ha col·locat dos reforços entre biga i biga per recolzar la "trampilla". S'ha instal·lat la "trampilla" i s'han col·locat rematades perimetrals per garantir l'estanqueïtat dels treballs. Posteriorment s'han segellat mitjançant masilla específica els punts singulars.


Resultat
S'ha facilitat la accesibiidad a la coberta per poder pujar i fer els treballs de manteniment, evitant el lloguer d'una plataforma elevadora cada vegada que es tenia que accedir a la coberta.


Data
29/03/2016


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització