Projectes realitzats


Hospitalet de Llobregat > Col·locació d'un sistema bicapa polimèric a una terrassa de nova construcc

Desenvolupament

L'empesa constructora ens va contractar per realitzar una coberta i garantir-la per 10 anys. 

Es van col·locar dues membranes de cautxú SBS de 4 kg/m2 totalment adherida en el perímetre i entre si. Es va realitzar una xapa de morter i posteriorment es va col·locar un Gres porcelànic. 

En realitzar els treballs d'impermeabilització, vam tenir especial cura en els acabats perimetrals i en els desguassos, doncs són zones sensibles i conflictives.


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització