Projectes realitzats


Granollers > Impermeabilizació d'una Terrassa en una vivenda particular

Problema
Filtracions d'aigua en diversos punts de la coberta a Granollers. Es va detectar una mala instal·lació de la impermeabilització, estant el perímetre sense regata ni fixada correctament i una mala tornada de la impermeabilització en el perímetre, quedant aquesta, per sota de l'acabat del Gres.


Solució
Impermeabilització de tota la coberta, mitjançant un sistema bicapa d'alta qualitat amb membranes SBS.


Desenvolupament
Protecció en l'habitatge i l'ascensor mitjançant cartrons, lones i plàstics per protegir els espais de brutícia. En la terrassa es va arrancar tot el gres, el morter i la vella impermeabilització. Es van realitzar regates, mitges canyes per introduir correctament la impermeabilització en la paret. Subministrament i col·locació de dues làmines de betum modificat amb elástomers tipus cautxú SBS, de 4 Kg/m2 amb armadura de feltre de polièster.
Làmina soldada en juntes i adherida totalment entre si, formant un sol cos.
Designació norma UNE (LBM 40-FP).Formació d'una xapa de compressió de 2-3cm. d'espessor, sobre la impermeabilització, preparant la superfície i donant cos per col·locar el gres porcelánic (es fa aquesta xapa, per no posar l'acabat de gres directament sobre la impermeabilització, ja que es trencaria). A continuació es va col·locar un acabat de gres porcelánic d'altes prestacions tipus Rosa Gres.


En realitzar els treballs d'impermeabilització, vam tenir especial cura en els acabats perimetrals, cantonades, juntes i desguassos, doncs són zones sensibles a les filtracions.


Resultat
Fi de les goteres, un acabat amb un gres d'alta qualitat (Rosa Gres) porcelànic i molts anys de tranquil·litat per als propietaris de l'habitatge.


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització