Projectes realitzats


Bellaterra > Reparació de Gotera i aillament tèrmic en una vivenda familiar

Problema
Filtracions d'aigua en diversos punts de la coberta. Es va detectar que en tot el perímetre no es va realitzar la regata i la impermeabilització només pujava per la paret uns 5 cms. quan el correcte és que pugi més de 15 cms.


Solució
Renovar el sistema d'impermeabilització, realitzant regates a les zones necessàries i pujar la impermeabilització 20 cms.


Desenvolupament
En les dues setmanes que realitzem els treballs, no entrem en cap moment per l'habitatge pujant i baixant els materials per l'exterior de l'habitatge.
Retirem la grava i l'aïllament tèrmic que estava en mal estat. Realitzem regates a les zones perimetrals i preparem tot el perímetre per col·locar la nova impermeabilització. Es van col·locar dues membranes de cautxú SBS 4 kg/m2 cadascuna, amb armadura de feltre de polièster i reforcem la zona perimetral amb una membrana de cautxú SBS de 5 Kg/m2 amb acabat de pissarra.
Una vegada realitzada la impermeabilització es va col·locar una nova capa d'aïllament tèrmic mitjançant poliestirè extrusionat i es va tornar a col·locar la grava.
En escometre les obres d'impermeabilització, vam tenir especial cura en els acabats perimetrals, xemeneies i desguassos, doncs són zones sensibles a les filtracions.


Resultat
Fi de les goteres, millor aïllament tèrmic, un acabat mes bonic i molts anys de tranquil·litat per als propietaris de l'habitatge unifamiliar.


Data: 10/01/2016


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització